Statut „Gazety dla Lekarzy” i informacje dla autorów

Statut „Gazety dla Lekarzy”

I. Informacje wstępne

1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24 z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz. PR17864).

2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.

3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl, zwana dalej Wydawcą.

4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie (www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 2084-5685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej w internecie w formacie PDF).
Każdy drukowany numer jest przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej (sygnatura P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.

5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.

6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją polityczną, religijną ani żadnym samorządem terytorialnym lub zawodowym. GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.

II. Wizja i misja

1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie ważnych dla zdrowia publicznego zagadnień: postępu w medycynie, promocji zdrowia, zdrowego starzenia się oraz wiedzy o chorobach rzadkich.

2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód jako powołanie. GdL ma inspirować do myślenia i wyciągania wniosków.

3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.

4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze. GdL na swych lamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną, ale także nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak literatura, muzyka, podróże.

III. Finansowanie

1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku.

2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych środków własnych Wydawcy.

3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń na przyjęcia, lunche i poczęstunki.

4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych reklam ani ogłoszeń.

5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu, ale i osobistej satysfakcji.

Informacje dla autorów

1. Sprawy ogólne

1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich rodzin.

1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

1.3. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię, rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.

1.4. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe nie są przyjmowane.

1.5. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.

1.6. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać podane dalej wymogi edytorskie.

1.7. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym, jak i poprawności językowej. Niejasności i wątpliwości mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnej autorskiej wersji tekstu i przysyłanie jej do ponownego opracowania redakcyjnego.

1.8. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję zmian.

1.9. Materiał prasowy może być opublikowany pod imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem. W razie sygnowania materiału pseudonimem imię i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości redakcji.

1.10. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym dla „Gazety dla Lekarzy”.

1.11. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu pierwszej publikacji musi zostać poinformowana redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.gazeta-dla-lekarzy.com.

2. Odpowiedzialność i prawa autorskie

2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści w nim zawarte.

2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy” odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

3. Status współpracownika

3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech artykułów autor zyskuje status współpracownika i może otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy” ważną przez rok.

3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.

4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych

4.1. Teksty

4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

4.2. Ilustracje

4.2.1. Sprawy techniczne

4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje zarówno w formie elektronicznej, jak i w postaci oryginałów do skanowania (np. odbitek).

4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze naświetlone.

4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być nadesłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania.

4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej rozdzielczości (jak do druku na papierze).

4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.

4.2.2. Prawa autorskie

4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki) sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza ilustracja słabszej jakości, ale własna).

4.2.2.2.Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację w „Gazecie dla Lekarzy”.

4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.

4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów. W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy dołączyć jej adres internetowy.

5. Uwagi

5.1. W kwestiach nieporuszonych powyżej należy się kontaktować z redaktor naczelną lub sekretarzem redakcji.

5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

dr n. med. Krystyna Knypl
redaktor naczelna i wydawca
https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/

I. Introduction

1. “Gazeta dla Lekarzy”, in accordance with Polish law, is registered in The District Court in Warsaw, on February 28, 2012 r. in the Register of Newspapers and Magazines (pos. PR17864).

2. “Gazeta dla Lekarzy” is created by medical doctors and members of their families.

3. The publisher of „Gazeta dla Lekarzy” is Krystyna Knypl, Ph.D., hereinafter referred to as The Publisher.

4. “Gazeta dla Lekarzy” has two distribution channels. Version ISSN 2300-2170 is published on the internet (www.gazeta-dla-lekarzy.com), and version ISSN 2084-5685 is published as a printed (mapped on the Internet in PDF format).

Each printed number is sent by The Publisher to the National Library of Poland (signature P. 293 987 A) within the framework of legal deposit.

5. “Gazeta dla Lekarzy” uses the GdL shortcut.

6. “Gazeta dla Lekarzy” is not associated with any political organization, religious or medical self-government. GdL is NGO acting for better healthcare for all citizens.

II. Vision and Mission

1. The primary objective of “Gazeta dla Lekarzy” is promoting issues important for public health: progress in medicine, health promotion, healthy aging and knowledge about rare diseases..

2. “Gazeta dla Lekarzy” is addressed to medical doctors, especially to those who see medicine as an art and their profession as a vocation. GdL inspires to thinking and learning.

3. The intention of “Gazeta dla Lekarzy” is to show all aspects of the functioning of modern health care systems, with particular attention to the threat to the traditionally understood the medical profession, flowing from the instrumental approach to medicine.

4. The complementary part of each medical duty is the time after duty. GdL on its pages shows not only medical issues, but also our achievements, experience and opinions on such topics as literature, music, travels.

III. Financing

1. In accordance with Polish law “Gazeta dla Lekarzy” is not a unit of the public finance sector and is not working in order to make a profit.

2. “Gazeta dla Lekarzy” is funded solely with private funds of The Publisher.

3. There are not accepted donations. The Publisher does not accept invitations to receptions, lunches etc.

4.The publisher does not do business, but is a freelance journalist.
“Gazeta dla Lekarzy” is not publishing commercial advertisements or announcements.
GdL don’t give media patronage for events or permission to reprint articles with logo GdL in other media.

5. Members of the editorial staff and authors are working as volunteers. Are not paid salaries or honoraria. All GdL members involved in editing and publishing are working for the common good, but also for personal satisfaction.

Krystyna Knypl, M.D., Ph.D.
editor in chief & publisher
https://sites.google.com/site/myjournalismkrystynaknypl/